1391/11/5

پیام زندگی

زندگی داشتن دوست داشتنی ها نیست،بلکه دوست داشتن داشتنی هاست. ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم و بقیه فصول  آن به نثر نوشته شده است. رسول خدا:‌ مردان خدمتکار همسران…