1391/10/22

شما جزء کدام گروه ازدواجی هستید

شما جزء كدام گروه ازدواجی هستيد؟ ازدواج انواع و اقسام مختلفي دارد. وقتي توانستيد نوع ازدواجخود را تشخيص دهيد، آنوقت بهتر مي توانيد تصميم بگيريد كه آيا از ازدواج خود…