هیئت مدیره

                                          
اعضای اصلی هیئت مدیره:
                     
حجه الاسلام علی ناصریان رئیس هیئت مدیره  
                                 
حجه الاسلام مصطفی خطیب فر نایب رئیس
          
محمد اصغری عضو هیئت مدیره  
 
               
رحمت اله مهدی عضو هیئت مدیره
                    
عباس صباغ پور عضو هیئت مدیره
 
             
عباس آقا عمویی عضو هیئت مدیره
حسین شفیعی عضو هیئت مدیره
             
بازرس اصلی:حسن سعدی
مانده علی رهی