درزندگی مشترک وروزمره چه کنیم که تقاضاهاازهمدیگرتبدیل به مطالبات نشود؟ شیوه زندگی خو ددردوران عقد ونامزدی راهمواره به یادداشته باشیم وآن راادامه دهیم .به دیدگاههاونظرات همسرخوداهمیت بدهیم وبه عنوان فردی مستقل ودارای حق انتخاب به اونگاه کنیم .هیچگاه روحیه طلبکاری نسبت به همسر خودنداشته باشیم .مشارکت فعال درانجام کارها بایکدگرداشته باشیم .به جای تعیین تکلیف برای همسرخودبه شکلی محترمانه ازاو درخواست وتقاضاداشته باشیم.ازمقایسه کردن خود ویاهمسرمان باافراد دگر به شدت بپرهیزیم.

تاریخ ارسال: 1393/8/2
تعداد بازدید: 1198

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
این قسمت به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست.